EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Bielsko-Biała: Szpital jako spółdzielnia - dokumenty

Poniżej publikujemy list z 27 listopada 2008 roku skierowany do bielskiego Starostwa Powiatowego, Prezydenta miasta Bielsko-Biała i Rady Społecznej Szpitala dotyczący planów przekształcenia ZOZ w spółdzielnie pracy. Publikujemy też statut tejże spółdzielni, który został przesłany ww. instytucjom

LIST
Szanowni Państwo. Alternatywą dla panującego obecnie patologicznego systemu obowiązującego w służbie zdrowia może być przekształcenie istniejących SP ZOZ w spółdzielnie pracy z udziałem własności samorządowej. Spółdzielniami mogą kierować bezpośrednio pracownicy. Realizacja projektu pozwoli zarówno na obronę przed prywatyzacją, jak i na sprawniejsze zarządzanie i kontrolę ze strony lokalnych społeczności.

Jednym z większych problemów w tym spółdzielni będą prawdopodobnie relacje z NFZ. Tej instytucji póki co zapewne obojętne jest, czy o środki na leczenie starać się będzie prywatna, państwowa, czy też spółdzielcza placówka. Jednak w przeciwieństwie do prywatnego kapitału, spółdzielnie medyczne nie powinny decydować o udzielaniu świadczeń według kryteriów opłacalności rynkowej. Służba zdrowia nigdy nie będzie dochodowa i nie można jej traktować w kategoriach biznesu, który z założenia ma przynosić zyski. Dlatego jedną z możliwości zapewnienia pełnych świadczeń dla społeczeństwa byłoby „uspółdzielnienie” całego systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

W załączeniu przedstawiamy statut spółdzielni pracy jaki został opracowany przez nas związek, OZZ Inicjatywę Pracowniczą, w stosunku do Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej.

W skład struktury SP ZOZ wchodzi min. Subrejonowy Ośrodek Leczenia Psychiatrycznego (SOLP) przy ul. Olszówki 102. Jest to największa, choć nie jedyna placówka ZOZu. SOLP dysponuje ofertą w postaci 3 oddziałów całodobowych na 62 łóżka. Do tego dochodzi odział dzienny dla osób przebywających na zajęciach terapeutycznych. Oprócz tego funkcjonuje Poradnia Psychiatryczna do której uczęszczają pacjenci i ich rodziny z terenu miasta i powiatu. Działają również Warsztaty Terapii Zajęciowej podległe pod ZOZ, a finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Mamy nadzieję, że projekt nasz zyska Państwa aprobatę.

 


STATUT SPÓŁDZIELNI PRACY

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

1. Spółdzielnia nosi nazwę „Spółdzielczy Zakład Psychiatryczny” zwana dalej „Spółdzielnią”. O zmianie nazwy decydują pracownicy na Walnym Zgromadzeniu.

2. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Bielsko-Biała.

3. Spółdzielnia prowadzi działalność na terenie miasta Bielsko-Biała i Powiatu Bielskiego.

4. Spółdzielnia została założona na czas nieokreślony.

§2

1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, która w interesie swych członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.

2. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo - kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.

§3

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółdzielni jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w zakresie:

1. leczenia osób chorych psychicznie (szpital psychiatryczny, poradnia psychiatryczna)

2. rehabilitacji osób chorych psychicznie

3. warsztatów terapii zajęciowej

§4

Spółdzielnia może zrzeszać się w związkach rewizyjnych.

§5

Spółdzielnia może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa lub inne placówki.


II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§6


Członkiem Spółdzielni mogą być:
1. Osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, które są zdolne do wykonywania pracy w Spółdzielni i mogą być w Spółdzielni zatrudnione.

2. Osoby prawne reprezentujące starostwo powiatowe, gminę lub inne jednostki samorządu terytorialnego, których udziały stanowią wkład niepieniężny, o którym mowa w § 21 Statutu.

3. Osoby prawne reprezentujące spółdzielnie socjalne, fundacje, stowarzyszenia na zasadach uzgodnionych w oddzielnej umowie, zgodnie z prawem spółdzielczym.

§7


1. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji przez przystępującego do Spółdzielni. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2. Deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko przystępującego do Spółdzielni, datę jego urodzenia, zawód, miejsce zamieszkania, numer PESEL (numer KRS i NIP w przypadku osoby prawnej), ilość zadeklarowanych udziałów, datę i miejsce podpisania deklaracji oraz podpis przystępującego a w przypadku osoby prawnej także uchwały jej organu upoważnionego do podjęcia decyzji o przystąpieniu do Spółdzielni.

3. W formie pisemnej deklaruje się także udziały oraz wszystkie zmiany danych zawartych w deklaracji.

4. Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana będzie po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.

5. Warunkiem przyjęcia osoby prawnej reprezentującej starostwo jest zadeklarowanie udziału w postaci pokrywania kosztów mediów, remontów budynków i instalacji związanych z mediami oraz urządzeń instalacyjnych użytkowanych przez Spółdzielnię i wkładu rzeczowego w formie budynków i nieruchomości będących własnością powiatu, a użytkowanych przez ZOZ SP.

6. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Rada Nadzorcza co powinno być stwierdzone na deklaracji podpisami dwóch członków Zarządu z podaniem daty podjęcia uchwały o przyjęciu. Postanowienie to stosuje się odpowiednio także w przypadku zmiany danych, które należy ujawnić w deklaracji.

7. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta podczas najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. O uchwale o przyjęciu jak i o uchwale odmawiającej przyjęcia zainteresowana osoba powinna być zawiadomiona pisemnie w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.

8. W przypadku odmowy przyjęcia zainteresowanemu służy prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Walne Zgromadzenie ma obowiązek je rozpoznać na najbliższym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie jest ostateczna.

§8

Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia na członka pracownika zatrudnionego w Spółdzielni, jeżeli spełnia on wymagania określone w §6 pkt.1, a Spółdzielnia ma możność dalszego jego zatrudnienia. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych w Spółdzielni na podstawie umowy o pracę nakładczą.

§9

Członek Spółdzielni ma prawo:

1. uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz zebraniu grupy członkowskiej,

2. wybierania i bycia wybieranym do organów spółdzielni,

3. przedstawiania opinii i uczestniczenia w przygotowywaniu wszelkich decyzji organów Spółdzielni, które dotyczą danego członka Spółdzielni, w tym ustalania regulaminu pracy, siatki wynagrodzeń, zasad przyznawania premii,

4. żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków i postulatów dotyczących jej działalności,

5. w przypadku osoby fizycznej zatrudnienia w Spółdzielni na zasadach określonych w statucie,

6. wynagrodzenia bieżącego za swoją pracę i udziału w nadwyżce bilansowej

7. świadczeń socjalnych określonych przepisami ustawowymi,

8. uczestniczenia w organizowanych przez Spółdzielnię imprezach socjalnych, oświatowo-kulturalnych, sportowych i turystycznych,

9. otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

10. uczestniczenia w finansowanych przez Spółdzielnię szkoleniach i kursach, których celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

§10

1. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub, jeżeli istnieje obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę.

2. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie.

3. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

§11

Członek Spółdzielni ma obowiązek:

1. uczestniczenia w realizacji zadań Spółdzielni,

2. przestrzegania postanowień Statutu, Regulaminów i uchwał organów Spółdzielni,

3. brania udziału w walnych zgromadzeniach i w zebraniach grupy członkowskiej oraz uczestniczenia w pracy organów, do których został wybrany,

4. zawiadamiania Spółdzielni o zmianie danych , które obowiązany jest ujawnić w deklaracji,

5. wpłacenia wpisowego i zadeklarowanych udziałów,

6. uczestniczenia w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,

7. dbania o dobro Spółdzielni, w szczególności o dobre imię i mienie Spółdzielni.

§12

Członkostwo w Spółdzielni ustaje wskutek:

1) wystąpienia członka ze Spółdzielni,

2) wykluczenia członka,

3) wykreślenia członka z rejestru członków,

4) śmierci członka.

§13

1. Członek Spółdzielni może wystąpić z niej za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2. Rozwiązanie członkostwa następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie wynosi trzy miesiące i kończy się ostatniego dnia miesiąca.

3. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

§14

1. Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu Spółdzielni, a w szczególności:

1) w razie ciężkiego naruszenia przez członka obowiązków członkowskich, umyślnego działania na szkodę Spółdzielni

2) z przyczyn uzasadniających według przepisów Kodeksu pracy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika jeżeli członek zatrudniony jest na podstawie spółdzielczej umowy o pracę,

3) z przyczyn uzasadniających według przepisów dotyczących umowy o pracę nakładczą, wydanych na podstawie Kodeksu pracy, rozwiązanie takiej umowy bez wypowiedzenia z winy wykonawcy jeżeli członek jest zatrudniony na podstawie spółdzielczej umowy o pracę nakładczą.

§15

1. Wykreślenie członka z rejestru członków może nastąpić tylko w wypadku, gdy:

1) członek będący osobą fizyczną nie jest zatrudniony w Spółdzielni przez okres dłuższy niż jeden rok z przyczyn nie zawinionych przez Spółdzielnię,

2) członek będący osobą fizyczną utracił całkowicie lub w znacznym stopniu zdolność do pracy, a Spółdzielnia nie może zatrudnić go na stanowisku odpowiadającym jego ograniczonej zdolności do pracy,

3) członek utracił pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Postanowienia ust. 1 dotyczą wszystkich członków niezależnie od tego, na jakiej podstawie byli zatrudnieni.

3. Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 nie wlicza się okresu, w którym członek nie wykonuje pracy w Spółdzielni z powodu odbywania służby wojskowej, pełnienia z wyboru funkcji w innych organizacjach spółdzielczych albo w organach samorządu terytorialnego.

§16

1. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:

1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Walnego Zgromadzenia;

2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia;

3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia;

4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia.

2. Członka zmarłego skreśla się z Rejestru Członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć.


III. WPISOWE, UDZIAŁY I WKŁADY


Członek obowiązany jest wpłacić wpisowe oraz zadeklarować i wpłacić udziały, stosownie do postanowień niniejszego statutu.

§17

Wpisowe wynosi 20 (dwadzieścia) złotych i powinno być wpłacone w terminie 14 dni od daty zawiadomienia członka o przyjęciu go do Spółdzielni. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

§18

1. Udział osób fizycznych wynosi 100 (sto) złotych, przy czym członek zobowiązany jest zadeklarować co najmniej jeden udział.

2. Udziały osób prawnych wynoszą 1000 (tysiąc) złotych, a w przypadku osób reprezentujących starostwo dodatkowo zobowiązanie do pokrywania kosztów mediów, remontów budynków i instalacji związanych z mediami, a także urządzeń instalacyjnych użytkowanych przez Spółdzielnię.

3. Wpłata wpisowego i udziałów w wysokości wymaganej Statutem staje się wymagalna w terminie 14 dni od daty wezwania przez Zarząd do ich wniesienia.

4. Zadeklarowane udziały osób fizycznych wpłaca się w ratach miesięcznych w wysokości stanowiącej 5 (pięć) procent każdomiesięcznego wynagrodzenia bieżącego członka, uzyskanego za pracę w Spółdzielni. Raty powinny być wpłacane w terminie do dnia...każdego miesiąca za miesiąc ubiegły. W okresie gdy członek nie jest zatrudniony w Spółdzielni, raty na udziały ulegają zawieszeniu do czasu podjęcia przez członka zatrudnienia w Spółdzielni.

5. W razie nie wpłacania w terminie przez członka rat na udziały, Spółdzielni przysługują odsetki ustawowe od zaległych rat.

§19

Członek Spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.

§20

1. Członek Spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały. Nie dotyczy to wpłat przekraczających ilość udziałów, których zadeklarowania wymaga statut obowiązujący w chwili żądania zwrotu.

2. Zwrot udziałów w przypadku ustania członkostwa oraz zwrot udziałów ponad obowiązkowych następuje w terminie sześciu miesięcy od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy, w którym ustało członkostwo lub w którym członek dokonał wypowiedzenia udziałów ponadobowiązkowych.

3. Byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz do innego majątku Spółdzielni w okresie jej działalności.

§21

1. Członkowie Spółdzielni będący osobami prawnymi wnoszą wkłady do użytkowania przez Spółdzielnię.

2. Wkłady mogą być pieniężne i niepieniężne. Wkładem niepieniężnym są nieruchomości – budynki i grunty przy ulicy..., które stanowią własność starostwa powiatowego oraz.... Budynki i inne nieruchomości użytkowane przez Spółdzielnię pozostają własnością gminy, która odpowiada za ich utrzymanie. Są one wkładem osób prawnych, który wraz z zakończeniem działalności spółdzielni może odebrać. Wkładem pieniężnym jest pokrywanie kosztów mediów, remonty budynków i instalacji związanych z mediami oraz urządzeń instalacyjnych użytkowanych przez Spółdzielnię.

3. Wniesienie wkładu członek deklaruje w formie pisemnej.

4. Tryb i terminy wniesienia wkładu, okres jego użytkowania przez Spółdzielnię, zasady wyceny i zwrotu ustala umowa zawarta pomiędzy Członkiem a Spółdzielnią, z tym, że :

a) wniesienie wkładu powinno nastąpić nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty zawarcia umowy,

b) w przypadku ustania członkostwa w spółdzielni, zwrot wkładu pieniężnego następuje nie później niż w okresie 12 miesięcy od daty ustania członkostwa.

c) w przypadku ustania członkostwa w Spółdzielni, zwrot wkładu niepieniężnego następuje poprzez przeniesienie na Członka udziałów o wartości odpowiadającej ich wartości nominalnej z daty zawarcia umowy wkładu. Dopuszcza się także zwrot wkładu niepieniężnego w pieniądzu według wartości nominalnej udziałów z dnia wniesienia wkładu.

d) w przypadku likwidacji Spółdzielni zwrot wkładu następuje nie później niż w dacie złożenia wniosku o wykreślenie Spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego,

e) wypowiedzenie umowy wkładu i żądanie jego zwrotu jest skuteczne jedynie w przypadku jednoczesnego wypowiedzenia członkostwa w Spółdzielni, chyba że strony zastrzegą w umowie wkładu prawo do wypowiedzenia jedynie jego części. W takim przypadku umowa określa termin zwrotu wkładu.

f) członek nie może żądać zwrotu wkładów w takiej części, w jakiej zostały one przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni

5. Dane dotyczące zadeklarowanych i wniesionych wkładów zamieszcza się w rejestrze członkowskim prowadzonym przez Zarząd Spółdzielni.


IV. ZASADY ZATRUDNIANIA CZŁONKÓW

 

§22

1. Spółdzielnia i członek Spółdzielni będący osobą fizyczną mają obowiązek nawiązania i pozostawania ze sobą w stosunku pracy. Przyjęcie pracownika spółdzielni w poczet jej członków powoduje bowiem rozwiązanie pracowniczego i nawiązanie spółdzielczego stosunku pracy.

2. Stosunek pracy pomiędzy Spółdzielnią a jej członkiem nawiązuje się przez spółdzielczą umowę o pracę.

3. Spółdzielnia może zatrudniać swoich członków także na podstawie spółdzielczej umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

4. Członek powinien być zatrudniony stosownie do jego kwalifikacji zawodowych i osobistych oraz możliwości gospodarczych Spółdzielni. Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie szczegółowo określa zasady i warunki zatrudniania członków.

§23

1. Za pracę w Spółdzielni członek otrzymuje wynagrodzenia, na które składa się wynagrodzenie bieżące i odpowiedni do wkładu pracy udział w części nadwyżki bilansowej przeznaczonej do podziału między członków.

2. Wynagrodzenie bieżące członka i jego udział w nadwyżce bilansowej korzystają z ochrony, jaką prawo zapewnia wynagrodzeniu pracownika.

§24

1. Wypowiedzenie albo rozwiązanie przez Spółdzielnię spółdzielczej umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę nakładczą w czasie trwania członkostwa oraz wypowiedzenie członkowi warunków pracy i płacy może nastąpić jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach Prawa spółdzielczego i z zachowaniem wymagań określonych w statucie Spółdzielni, w tym opinii wydanej przez stosowną grupę członkowską.

2. W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez Spółdzielnie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, członkowi przysługują wobec Spółdzielni roszczenia przewidziane w przepisach prawa cywilnego.

§25

Spółdzielcza umowa o pracę lub inna umowa, na podstawie której członek jest zatrudniony wygasa z ustaniem członkostwa oraz w wypadkach, w których przepisy prawa pracy przewidują wygaśnięcie umowy o pracę z mocy prawa.

§26

W razie gospodarczej konieczności Walne Zgromadzenie, w celu zapewnienia pracy wszystkim członkom, może skrócić równomiernie czas pracy i zmniejszyć odpowiednio wynagrodzenie członków bez wypowiedzenia spółdzielczej umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę nakładczą albo jej warunków. Uchwała Walnego Zgromadzenia powinna dotyczyć co najmniej jednego działu lub wszystkich członków wykonujących pracę tego samego rodzaju.

§27

1. Do spółdzielczej umowy o pracę, w sprawach nieuregulowanych przepisami Prawa spółdzielczego stosują się odpowiednio przepisy prawa pracy, z wyjątkiem przepisów Kodeksu Pracy o umowie na okres próbny.

2. Do spółdzielczej umowy o pracę nakładczą, w sprawach nieuregulowanych przepisami Prawa spółdzielczego stosują się:

1) w zakresie wypowiedzenia umowy, jej rozwiązania bez wypowiedzenia i jej wygaśnięcia odpowiednie przepisy prawa pracy dotyczące umowy o pracę,

2) w pozostałym zakresie – przepisy prawa pracy dotyczące umowy o pracę nakładczą.

3. Do umów zlecenia i umów o dzieło, na podstawie których członkowie Spółdzielni są zatrudnieni, w sprawach nieuregulowanych przepisami Prawa spółdzielczego i niniejszego statutu, stosują się przepisy prawa cywilnego.


V. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE

 

§28

Wykluczenia lub wykreślenia dokonuje Rada Nadzorcza. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu, Rada Nadzorcza powinna wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka, zasięgnąć opinii właściwej grupy członkowskiej i organu związku zawodowego, jeżeli taki związek działa w Spółdzielni.

§29

1. Od uchwał w sprawach między członkiem a Spółdzielnią, członek może w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o uchwale wnieść odwołanie do właściwego organu Spółdzielni.

2. Od uchwał Zarządu odwołanie wnosi się do Rady Nadzorczej a od uchwał Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który podjął zaskarżoną uchwałę.

3. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie na swym najbliższym posiedzeniu.

4. Odwołujący się ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu, na którym rozpoznawane jest jego odwołanie i popierać je.

5. Spółdzielnia obowiązana jest doręczyć odwołującemu się uchwałę Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty jej podjęcia wraz z uzasadnieniem.

6. Odwołanie przysługuje tylko do jednego organu Spółdzielni.

7. Członek zatrudniony na podstawie spółdzielczej umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę nakładczą może zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej o jego wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków wprost do sądu, bez odwoływania się do Walnego Zgromadzenia.

8. W przypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.


VI. ORGANY SPÓŁDZIELNI

 

§30

Organami Spółdzielni są:

1. Walne zgromadzenie

2. Grupa członkowska

3. Rada Nadzorcza

4. Zarząd

§31

1. Wybory do organów Spółdzielni wymienionych w §30 pkt. 3 i 4 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członków takiego organu następuje także w głosowaniu tajnym.

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyboru lub odwołania delegatów do organu związku spółdzielczego, którego Spółdzielnia jest członkiem.

§32

Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

WALNE ZGROMADZENIE

 

§33

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

2. Członek – osoba fizyczna może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.

3. Każdy członek ma tylko jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.

4. Członkowie - osoby prawne, biorą udział w Walnym Zgromadzeniu poprzez swego upełnomocnionego przedstawiciela. Nie może on reprezentować więcej niż jednego członka- osoby prawnej.

5. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym uczestnicy Rady Użytkowników skupiającej pacjentów i ich rodziny, przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz mogą uczestniczyć zaproszeni goście.

§34

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,

2) uchwalanie regulaminu pracy

3) uchwalanie obowiązujących w Spółdzielni zasad wynagradzania.

4) ustalanie zasad wynagradzania zarządu, w tym prezesa Spółdzielni

5) wybór członków Zarządu spośród nieograniczonej liczby kandydatów, ustalenie zasad ich zatrudnienia oraz zawieranie umów, na podstawie których członkowie zarządu pełnią swe funkcje.

6) odwoływanie tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium

7) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej czy Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

8) podejmowanie uchwał w sprawie podziału środków finansowych pozyskanych lub sposobu pokrycia strat,

9) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu lustracji z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

10) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji gospodarczych i występowania z nich,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do Związku lub wystąpień ze Związku, oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie oraz wybór delegatów na Zjazd Związku lub Krajowej Rady Spółdzielczej, gdzie Spółdzielnia jest zrzeszona, w liczbie i w sposób określony w statutach tych organizacji.

12) uchwalanie zmian Statutu.

13) uchwalanie regulaminu zwoływania i obrad Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,

14) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, innych zobowiązań, oraz operacje na majątku o wartości powyżej 10 procent aktywów Spółdzielni,

15) podejmowanie uchwał o umorzeniu nieściągalnych wierzytelności Spółdzielni,

16) uchwalenie regulaminu zatrudniania członków na podstawie spółdzielczej umowy o pracę nakładczą oraz na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło.

§35

1. Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd przynajmniej dwa razy w roku.

2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:

1) Rady Nadzorczej

2) przynajmniej jednej dziesiątej liczby członków

3) zebrań grup członkowskich obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków spółdzielni

3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

4. W wypadku przewidzianym w ust. 2 i 3 zarząd powinien zwołać Walne Zgromadzenie w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

§36

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zarząd zawiadamia w formie ogłoszeń na terenie Spółdzielni oraz na piśmie członków Spółdzielni, uczestników Rady Użytkowników, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie wysłane faxem lub e-mailem jest skuteczne jeśli jego otrzymanie zostało potwierdzone przez odbiorcę faksem, e-mailem lub w inny sposób na piśmie.

2. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą również żądać umieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem na piśmie w terminie co najmniej siedmiu dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członków Spółdzielni na 4 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym do zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu.

§37

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości zgodnie z §36.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania przy czym brane są pod uwagę tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

3. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.

4. Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.

§38

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca i zarządza wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia. Stanowią oni Prezydium, które kieruje obradami Walnego Zgromadzenia.

2. Zasady i tryb obradowania i podejmowania uchwał ustala regulamin Walnego Zgromadzenia.

§39

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i sekretarz Walnego Zgromadzenia.

2. Protokół Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, oświadczenia złożone do protokółu, treść podjętych uchwał. Przy uchwałach należy podać liczbowe wyniki głosowania. Lista obecności i załącznik do protokółu.

3. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni, uczestników Rady Użytkowników, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

4. Protokoły przechowuje zarząd Spółdzielni co najmniej przez dziesięć lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.

§40

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni i wszystkie jej organy.

2. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.

3. Jeżeli powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia wnosi Zarząd, to Spółdzielnię reprezentuje Rada Nadzorcza.

4. Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.

RADA NADZORCZA

§41

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§42

1. Rada Nadzorcza liczy od 10 do 20 członków wybranych przez grupy członkowskie. Grupa członkowska osób fizycznych liczącą od 5 do 10 osób wybiera jednego członka Rady. Grupa członkowska licząca od 11 do 20 osób wybiera dwóch członków Rady, grupa licząca od 21 do 30 osób wybiera trzech itd. Członkowie Spółdzielni będący osobami prawnymi tworzą grupę członkowską z prawem wyboru jednego członka Rady. Jeśli członkiem Spółdzielni jest tylko jedna osoba prawna, to wskazuje ona jedną osobę, która będzie jej przedstawicielem w Radzie.

2. Do Rady Nadzorczej mogą być wybrani wyłącznie członkowie Spółdzielni-osoby fizyczne oraz osoby wskazane przez członków będących osobami prawnymi.

3. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia za udział w jej pracach. Obowiązki związane z członkostwem w Radzie osoby fizyczne wykonują w godzinach pracy wynikających z zawartej ze Spółdzielnią spółdzielczej umowy pracy. Podobnie jest w przypadku osób prawnych.

§43

1. Kadencja Rady trwa dwa lata.

2. Można być wybranym tylko na dwie kolejne z rzędu kadencje. Możliwy jest ponowny wybór po upływie przerwy w postaci jednej kadencji.

3. Przed upływem kadencji członek Rady może być odwołany przez zebranie grupy członkowskiej zwykłą większością głosów. Odwołania dokonuje ta sama grupa członkowska, która wybrała danego członka Rady. Dowolny członek Rady może być również odwołany przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów. Mandat członka Rady wygasa ponadto w razie utraty członkostwa w Spółdzielni, zrzeczenia się mandatu przez członka albo jego śmierci.

4. W razie odwołania członka Rady lub wygaśnięcia jego mandatu z innych przyczyn, zebranie grupy członkowskiej wybiera nowego członka Rady na czas do końca jej kadencji.

§44

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1) opracowanie projektów planów zatrudnienia, projektów planów kulturalnych Spółdzielni, projektów programów społeczno -wychowawczych,.

2) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,

3) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni w szczególności przez:

a) wydawanie zaleceń zarządowi i przeprowadzanie kontroli nad całokształtem pracy zarządu. Zarząd jest obowiązany do zawiadomienia Rady o wykonaniu zaleceń w terminie przez nią określonym,

b) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

c) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań ze szczególnym uwzględnieniem praw jej członków,

d) kontrolę zabezpieczenia mienia Spółdzielni,

4) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

5) zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu,

6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i odwołań od jego decyzji,

7) podejmowanie uchwał w sprawie wyznaczania biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni,

8) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli rocznego sprawozdania finansowego,

9) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących działalności Spółdzielni,

10) opracowywanie projektu podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,

11) uchwalanie powołania funduszy celowych,

12) przyjmowanie w poczet członków Spółdzielni oraz ich wykluczanie,

13) rozpatrywanie odwołań Zarządu od opinii grup członkowskich w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę członkowi Spółdzielni, z wyjątkiem przypadków ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Decyzja Rady Nadzorczej uznawana jest w tym przedmiocie za ostateczną.

§45

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością 2/3 głosów w obecności więcej niż połowy ogólnej liczby członków Rady.

2. Głosowanie jest jawne.

3. Członkowie Rady mają obowiązek konsultować swoje decyzje z zebraniami właściwych grup członkowskich, które dokonały wyboru członka Rady. Członek Rady, który nie dostarczy stosownego protokołu zebrania grupy członkowskiej, nie będzie mógł uczestniczyć w podejmowaniu uchwał przez Radę.

4. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady. Stanowią oni Prezydium Rady.

5. Zadaniem Prezydium Rady jest wyłącznie organizowanie prac Rady.

6. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć delegat Rady Użytkowników z głosem doradczym

7. Rada może powołać spośród swoich członków różne komisje stałe lub czasowe. W skład tych komisji mogą wchodzić oprócz członków Rady, także inni członkowie Spółdzielni.

§46

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

2. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący lub jego zastępca, a w razie jego nieobecności osoba wskazana przez Przewodniczącego. W przypadku braku wskazania przez Przewodniczącego osoby uprawnionej do zwołania posiedzenia Rady pod nieobecność Przewodniczącego, prawo zwołania posiedzenia Rady przysługuje każdemu członkowi.

3. Na żądanie zarządu lub członka Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.

4. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i protokolant.

5. Protokoły posiedzeń Rady są jawne i muszą być udostępnione na żądanie każdemu członkowi Spółdzielni oraz delegatowi Rady Użytkowników.

§47

Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej może określać regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie lub przez zebrania wszystkich grup członkowskich.

GRUPA CZŁONKOWSKA

§48

1. Grupę członkowską tworzą osoby fizyczne i prawne będące członkami Spółdzielni. Grupa członkowska osób fizycznych musi liczyć co najmniej 5 osób.

2. Grupa członkowska osób fizycznych powstaje w oparciu o poszczególne jednostki organizacyjne i stanowiska pracy w Spółdzielni.

3. Do zadań grupy członkowskiej osób fizycznych należy:

a) organizowanie pracy w wyodrębnionych gospodarczo i organizacyjnie jednostkach Spółdzielni, podział obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy,

b) bezpośrednie zarządzanie wyodrębnionymi jednostkami Spółdzielni,

c) opiniowanie przyznawania premii poszczególnym pracownikom. Wydanie decyzji o przyznaniu premii bez uprzedniego zasięgnięcia opinii właściwej grupy członkowskiej skutkuje uznaniem decyzji za nieskuteczną,

d) opiniowanie zatrudnienia nowych pracowników,

e) opiniowanie rozwiązania umowy o pracę i wykluczenia członka Spółdzielni, który należy do danej grupy członkowskiej,

f) wybór członków Rady Nadzorczej,

g) przedyskutowanie spraw będących przedmiotem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,

h) sporządzanie pisemnej opinii dotyczącej projektów uchwał Rady Nadzorczej. Wyrażone w ten sposób stanowisko grupy członkowskiej jest wiążące dla wybranego przez nią członka Rady Nadzorczej i stanowi dla niego instrukcję głosowania w Radzie,

4. Zebrania grupy członkowskiej osób fizycznych odbywają się w godzinach pracy w pomieszczeniach Spółdzielni.

5. Osoba pełniąca funkcję kierownika wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Spółdzielni obowiązana jest do działania zgodnie z ustaleniami grup członkowskich.

6. Decyzje grupy członkowskiej niezgodne z ustawą są nieważne.

§49

Zasady i tryb zarządzania swoim miejscem pracy ustala samodzielnie grupa członkowska osób fizycznych. Nadzór nad poczynaniami grupy członkowskiej ze strony kierownika jednostki organizacyjnej Spółdzielni dotyczy wyłącznie zgodności z przepisami i uchwałami pozostałych organów Spółdzielni oraz ogólnymi przepisami dotyczącymi prowadzonej działalności. Zebrania grupy członkowskiej odbywają się stosownie do potrzeb jej członków. Prawo zwoływania zebrania Grupy posiada również właściwy członek Rady Nadzorczej.

ZARZĄD

§50

1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w Prawie spółdzielczym lub w statucie innym organom należy do Zarządu. Do właściwości Zarządu należą w szczególności;

1) realizacja bieżących zadań statutowych,

2) opracowanie rocznych sprawozdań finansowych,

3) składanie oświadczeń, wyjaśnień i sprawozdań z działalności Spółdzielni wobec Rady Nadzorczej, a także wobec organów władzy i administracji państwowej oraz innych organizacji i instytucji w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach,

4) zwoływanie Walnych Zgromadzeń oraz przechowywanie dokumentacji z obrad Walnych Zgromadzeń,

5) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych organów,

6) przygotowanie wniosków na Walne Zgromadzenie, dla grup członkowskich i dla Rady Nadzorczej w sprawach wymagających ich uchwał,

7) zgłaszanie do rejestru sądowego zmian Statutu i innych zmian podlegających wpisowi do rejestru,

8) prowadzenie rejestru członków z zastrzeżeniem trybu i terminów przewidzianych postanowieniami § 7 i 8 Statutu,

9) zabezpieczenie majątku Spółdzielni,

10) składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych oraz ustanowienie pełnomocników Zarządu i określenie zakresu ich umocowania,

11) wnioskowanie o rozwiązanie umowy o pracę i wykluczenie członka Spółdzielni. Wniosek opiniowany jest przez grupę członkowską, do której należy członek Spółdzielni. Opinia grupy członkowskiej jest wiążąca dla organów Spółdzielni. Od decyzji grupy członkowskiej Zarząd może się jednak odwołać do Rady Nadzorczej, której decyzja jest ostateczna.

3. Zarząd obowiązany jest corocznie przekazać podmiotowi przeprowadzającemu lustrację i Walnemu Zgromadzeniu informację o realizacji wniosków polustracyjnych

4. Zarząd obowiązany jest na żądanie członka Spółdzielni udostępnić mu do wglądu protokół lustracji oraz wnioski polustracyjne i informacje o ich realizacji.

§51

1. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

2. Zarząd składa się z dwóch członków, w tym Prezesa i zastępcy prezesa.

3. Członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcę, wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członkowie Zarządu są wybierani na czas nieokreślony. Na stanowisko prezesa i zastępcy prezesa przeprowadza się oddzielne głosowanie. Do Zarządu zostaje wybrany ten kandydat, który w danym głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów.

4. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje umowę o pracę.

5. Rada Nadzorcza może w każdej chwili zawiesić członków Zarządu. Ponadto Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.

6. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.

7. Odwołanie członka Zarządu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę w Spółdzielni.

§52

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż co dwa tygodnie.

2. W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub inny upoważniony przez Radę jej członek. Zarząd jest zobowiązany zawiadamiać Radę o swym posiedzeniu.

3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

4. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik).

§53

Tryb pracy Zarządu oraz zakres czynności prezesa i jego zastępcy określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.


VII. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ORGANÓW SPÓŁDZIELNI

§54

1. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i przedstawicielem na zebranie przedstawicieli tej samej spółdzielni. Nie można być jednocześnie członkiem rady i zarządu tej samej spółdzielni. W razie konieczności rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) zarządu.

2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami zarządu oraz osoby pozostające z członkami zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej i zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

§55

1. Członkowie Rady Nadzorczej i zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę do odwołania członka Rady lub zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

2. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust.1, Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu go w pełnieniu czynności. W takim wypadku Rada występuje do zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni, które zobowiązane jest rozstrzygnąć o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady.

§56

1. Członek zarządu, rady oraz likwidator odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

2. Członkowie założyciele, zarządu lub rady albo likwidator, jeżeli działają na jej szkodę, podlegają karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywnie.

3. Członkowie zarządu spółdzielni albo likwidator, jeżeli nie zgłasza wniosku o upadłość spółdzielni pomimo powstania warunków uzasadniających upadłość spółdzielni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

4. Członkowie organu spółdzielni albo likwidator jeżeli wbrew przepisom ustawy:

1) nie poddaje spółdzielni lustracji,

2) nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym wyjaśnień lustratorowi, nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków lub nie przedkłada stosownych dokumentów,

3) nie udostępnia członkom spółdzielni protokołu lustracji,

4) nie zwołuje Walnego Zgromadzenia, zebrania przedstawicieli albo zebrań grup członkowskich poprzedzających zebranie przedstawicieli
- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

5) Członkowie organu spółdzielni albo likwidator jeżeli:

a) ogłasza dane nieprawdziwe albo przedstawia je organom spółdzielni, władzom państwowym, członkowi spółdzielni lub lustratorowi, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


b) jeżeli działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


VIII. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

§57

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom swojej Spółdzielni.

§58

Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§59

1. Spółdzielnia ustala samodzielnie wielkość środków na wynagrodzenia w ramach posiadanych możliwości finansowych stosownie do potrzeb swojej działalności.

2. Spółdzielnia określa samodzielnie zasady wynagradzania na podstawie: przepisów Kodeksu Pracy, przepisów wewnątrz spółdzielczych oraz regulaminów wynagradzania i w oparciu o obowiązujące w tej mierze ustawy.

§60

1. Zasadniczymi funduszami własnymi Spółdzielni są;

a) fundusz udziałowy, powstający z wpłat udziałów członkowskich, z podziału nadwyżki bilansowej

b) fundusz zasobowy, powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej oraz innych źródeł określonych w odrębnych przepisach

2. Spółdzielnia tworzy także zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Spółdzielnia może tworzyć także następujące fundusze celowe:

a) fundusz inwestycyjny

b) fundusz rezerwowy

c) fundusz zapasowy

d) fundusz wkładów

4. Inne fundusze celowe mogą być tworzone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, która jednocześnie określa zasady gospodarowania nimi.

§61

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Z końcem roku obrotowego Zarząd zamyka wszystkie rachunki, sporządza roczne sprawozdanie finansowe zgodne z obowiązującymi przepisami.

2. Sprawdzone sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

3. Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez Radę Nadzorczą pod kątem rzetelności i prawidłowości. Rada podejmuje uchwałę w tym zakresie.

4. Jeżeli zachodzi potrzeba powołania biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, wybór osoby biegłego należy do Rady Nadzorczej.

5. Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej czternaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w celu umożliwienia członkom Spółdzielni zapoznanie się z nimi.

§62

Zysk Spółdzielni, po zmniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.

§63

1. Nadwyżka bilansowa ulega podziałowi między członków na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym, że co najmniej 5 (pięć) procent tej nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego.

2. Pozostała część nadwyżki bilansowej Walne Zgromadzenie przeznacza do podziału między członków w formie ich wynagrodzenia za pracę oraz może przeznaczyć na inne cele, w szczególności na cele socjalne i mieszkaniowe, nagrody dla członków pracowników Spółdzielni oraz na działalność społeczną i kulturalno-oświatową.

§64

Jeżeli zadeklarowane przez członka udziały nie zostały w pełni wniesione, kwoty przypadające członkowi z tytułu podziału nadwyżki bilansowej zalicza się na poczet jego niepełnych udziałów.

§65

Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej ten fundusz z funduszu udziałowego i w następnej kolejności z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§66

Zmiana statutu Spółdzielni wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów.

§67

Lustracja, łączenie się Spółdzielni, podział Spółdzielni, likwidacja Spółdzielni, upadłość Spółdzielni następują na zasadach określonych w ustawie prawo spółdzielcze.

§68

Zarząd Spółdzielni powinien umożliwić każdemu członkowi Spółdzielni zaznajomienie się z tekstem Statutu oraz z regulaminami wydanymi na jego podstawie, a na jego żądanie wydać poświadczony odpis Statutu.

§69

Pismem dla ogłoszeń Spółdzielni jest Monitor Spółdzielczy.

§70

W sprawach nieregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo spółdzielcze i inne obowiązujące akty prawne.

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.