EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

Akcja informacyjna pod czeskim Amazonem

Akcja informacyjna pod czeskim Amazonem

29 listopada br. odbyła się akcja informacyjna pod czeskim odziałem Amazona. Działaczki Inicjatywy Pracowniczej z Wrocławia we współpracy z kolegami i koleżankami z Pragi rozdali 1000 ulotek pod halą PRG-2 położoną kilkanaście kilometrów od Pragi we wsi Dobrovíz.

Pod magazynem podczas trwania niedzielnej zmiany zmian informowano o międzynarodowej współpracy rozwijanej między pracownikami Amazona w Polsce i Niemczech, w tym o nadchodzącym spotkaniu w Berlinie, a także o sytuacji w polskich magazynach. Zachęcano do organizowania się i kontaktu z Inicjatywą Pracowniczą. Poniżej publikujemy treść ulotki w języku polskim i czeskim.

 

Pracownicy i pracownice z chęcią brali ulotki, niektórzy dopytywali się o warunki pracy w Poznaniu i Wrocławiu oraz opowiadali, jak pracuje się w czeskim magazynie. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że koledzy i koleżanki z PRG-2 zarabiają trochę więcej niż w Polsce – 110 koron za godzinę (ok. 17,5 zł) plus 10% premii (za pełną obecność 6% i wyrobienie norm – 4%). Pracują jednak krócej, zmiana trwa 10 godzin i 10 minut. Płacą też więcej za jedzenie na stołówce, jeden posiłek kosztuje 50 koron (ok. 8 zł). Podobnie jak w Polsce, pracownicy i pracownice z czeskiego Amazona są dowożeni autobusami z mniejszych miejscowości w regionie, czasem muszą spędzić w autobusie nawet 1,5 godziny w jedną stronę. Sporą część pracowników i pracownic stanowią Romowie. Łącznie na hali o powierzchni 13 boisk piłkarskich pracuje ok. 2,5 tysiąca ludzi, w tym tysiąc zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej – te same co w Polsce Randstad i Adecco. Z powodu świątecznego szczytu cały czas prowadzona jest rekrutacja, jednak wyłącznie przez agencje, docelowo w grudniu w czeskim Dobrovíz chcą zatrudnić jeszcze ok. 2 tysięcy osób. W magazynach nie działa żaden związek zawodowy.

Niektórzy pracownicy znali sytuację w Polsce, wiedzieli, że pracownicy w Poznaniu walczą o lepsze warunki pracy, przekazywali wyraz solidarności i uznania dla działań komisji IP w Polsce. My z kolei liczymy, że pracownicy Amazona z Czech skontaktują się z nami i włączą we wspólną walkę!

Dziękujemy koleżankom i kolegom z Pragi za pomoc w organizacji akcji.

 

 


 Załogi z Amazona razem ponad granicami!

W Polsce w Poznaniu, gdzie znajduje się FC Amazon POZ1, we wrześniu 2014 r., odbyło się spotkanie pracowników i pracownic Amazona z Polski i Niemiec. Naszym celem były wymiana informacji, poprawa warunków pracy i rozwój międzynarodowej współpracy. Zapraszamy do dołączenia kolegów i koleżanki z Amazona z Czech!

Spotkanie międzynarodowe

Rozmawialiśmy o sposobach i narzędziach budowania solidarności pracowniczej ponad granicami. W spotkaniu brali udział pracownicy, którzy są członkami niemieckiego związku zawodowego „Verdi” i polskiej „Inicjatywy Pracowniczej”. Rozdawaliśmy ulotki przed wejściem do Amazona w Sadach, zorganizowaliśmy otwarte dla publiczności spotkanie na temat sytuacji w Amazonie pod Poznaniem (POZ1), w Bad Hersfeld (FRA1-2) i Brieselang (BER3). Zorganizowaliśmy protest uliczny i rozmawialiśmy z mediami.

 Nasze doświadczenia

Nasze doświadczenia pokazują, że pracownicy Amazona w różnych krajach borykają się z takimi samymi problemaminiskimi płacami, rosnącymi normami, dużą presją, która przekłada się na problemy zdrowotne, a także z nastawioną na dużą rotację polityką Amazona. Wszędzie Amazon wykorzystuje podobne strategie wobec żądań pracowniczych. Nie stroni od gróźb zwolnień, wywierania presji na związkowcach, czy pozorowaniu dialogu i negocjacji, podczas których z góry zakłada brak jakichkolwiek ustępstw. Dla wszystkich, którzy brali udział w spotkaniu stało się jasne, że aby poprawić naszą sytuację, musimy szukać wspólnych rozwiązań, które wykroczą poza konkretne magazyny Amazona oraz poza granice państw. Jeśli tylko połączymy siły, oddolnie, jako pracownicy i pracownice z różnych zakładów pracy, Amazon w przyszłości nie będzie w stanie wykorzystać nas przeciwko sobie.

Kolejne spotkanie! Zapraszamy!

Zapraszamy Was na kolejne spotkanie – które ogłosimy na blogu https://amworkers.wordpress.com, najpewniej odbędzie się na początku 2016 r. w Berlinie! Napiszcie do nas wcześniej, jakie są Wasze problemy, czy próbujecie się organizować, czy działają u Was związku zawodowe, jak duża jest presja – w Polsce nic nie wiemy o Waszej sytuacji, choć codziennie wysyłamy do Was palety i towary!

 Co obecnie słychać w Polsce?

W Polsce w Amazonie trwa obecnie spór zbiorowy. Członkowie związku zawodowego „Inicjatywa Pracownicza” domagają się: (1) podwyżki do 16 zł dla pracowników L1 i proporcjonalnych dla L3; (2) wprowadzenia akcji pracowniczych, jak w Amazonach na zachodzie(3) rocznych grafików pracy (jak w Niemczech); (4) uregulowań czasu przerw, tak by mogły być w pełni wykorzystane na odpoczynek. (5) dodatku stażowego po 12 i 24 miesiącach pracy kolejno o ok. 10 % i 15 %.

Protesty i strajki działają!

 W 2015 r. zbieraliśmy podpisy pod różnymi petycjami: przeciwko rosnącym normom, zmianie godzin pracy, przymusie pracy w święta. Podpisywało je nawet 750 osób! Jesteśmy przekonani, że gdyby nie protesty, niezadowolenie załogi i rozpoczęcie sporu zbiorowego, to nie byłoby podwyżki nawet o 1 zł (która miała miejsce w Polsce w sierpniu 2015 r.). W Niemczech „przegląd wynagrodzeń” trwał 6 lat, podwyżki były dopiero po pierwszych strajkach. Firma oczywiście robi wszystko, by zmarginalizować nasze działania i przypisać sobie lub forum wszystkie zasługi. Udaje też, że nie widzi rosnącego rozczarowania, przemęczenia i rozgoryczenia pracowników. Ale my działamy!

Problemy z pensjami są na porządku dziennym. Często odczuwają to u nas zwłaszcza pracownicy agencji. Wypłaty bywają źle naliczone, pracownicy skarżą się na błędnie wpisane nieusprawiedliwione nieobecności czy bezpłatne urlopy. Jako związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza sprzeciwiamy się zatrudnianiu pracowników na umowy tymczasowe. Faktycznie pracujemy tak samo i chcemy tego samego: wyższych płac, stabilnego zatrudnienia, mniej presji i więcej wpływu na zakład.

 Amazon workers united! Pracownicy Amazona ponad podziałami!

Czekamy na kontakt!
OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon Poland
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Mezinárodní solidarita mezi zaměstnanci Amazonu!

V polské Poznani, kde se nachází FC Amazon POZ1, se v září loňského roku konalo setkání pracovníků a pracovnic Amazonu z Polska a Německa. Naším cílem byla výměna informací, zlepšení pracovních podmínek a vytvoření mezinárodní spolupráce. K připojení zveme i kolegy a kolegyně z České republiky!

Mezinárodní setkání

Diskutovali jsme o možnostech a způsobu vytváření mezinárodní solidarity mezi pracujícími. Setkání se zúčastnili pracovníci, kteří jsou členy německých odborů „Verdi” a polských odborů „Inicjatywa Pracownicza”. Rozdávali jsme letáky před vchodem do Amazonu v Poznani, zorganizovali jsme diskusní setkání veřejnosti na téma situace v Poznaňském Amazonu (POZ1), v Bad Hersfeldu (FRA1-2) a Brieselangu (BER3). Zorganizovali jsme protest se zájmem médií.

 Naše zkušenosti

Naše zkušenosti ukazují, že pracovníci Amazonu v různých zemích bojují se stejnými problémynízkou mzdou, rostoucí normou a velkým tlakem, který má vliv na jejich zdravotní problémy a v neposlední řadě také se záměrnou politikou velké fluktuace zaměstanců Amazonu. Amazon využívá podobné strategie vůči požadavkům pracovníků. Nevyhýbají se hrozbám propuštění, vytváření tlaku na členy odborů nebo předstírání dialogu a vyjednávání, při kterém chybí jakýkoliv ústupek shůry. Pro všechny účastníky setkání bylo očividné, že abychom zlepšili své pracovní podmínky, musíme hledat společná řešení, která půjdou za hranice konkrétních fabrik Amazonu a zároveň i za hranice států. Pokud jen spojíme síly, jako pracovníci a pracovnice z různých oddílů, v budoucnosti nebude mít Amazon možnost nás využít proti sobě.

Zveme na příští setkání!

 Rádi bychom vás pozvali na příští setkání – o kterém se dozvíte více na bloguhttps://amworkers.wordpress.coma které se s největší pravděpodobností uskuteční začátkem roku 2016 v Berlíně! Napište nám s předstihem o vašich problémech, jestli se snažíte organizovat, zda uvás fungují odbory, jak velký je tlak – v Polsku nevíme nic o vaší situaci, přitom vám každý den posílame palety a zboží!

 

Co se děje v Polsku?

 V polském Amazonu probíhájí vyjednávání. Členové odborů „Inicjatywa Pracownicza” se domáhají: (1) zvýšení platu na 16 zł pro pracovníky L1 a úměrně i pro pracovníky L3; (2) vytvoření zaměstnaneckých akcijí, jak je obvyklé ve fabrikách Amazonu na západě (3) roční rozpis práce (jako například v Německu); (4) upravení přestávek tak, aby mohli být plně využity k odpočinku. (5) zvýšení platu po odpracování po sobě jdoucích 12 a 24 měsících o přibližně 10 a 15 %.

 Protesty a stávky fungují!

V roce 2015 jsme sbírali podpisy pod různými peticemi: proti rostoucím normám, změnám pracovní doby, nátlaku k práci o svátcích. Podepsalo ji až 750 osob! Jsme přesvědčeni, že pokud by nebyli protesty, nespokojení zaměstnanci a započetí vyjednávání s odbory, nedošlo by ke zvýšení platu ani o korunu. „Plán zvyšování platů” trval v Německu šest let, zvýšení se dosáhlo po prvních stávkách. Firma dělá samozřejmě vše pro to, aby marginalizovali naší práci a naše postupy a sama si chce nechat všechny zásluhy. Také dělá, že nevidí rostoucí rozčarování, přetěžování a rozhořčení pracovníků. Ale nám se náš boj daří!

Problémy s odměnami jsou na denním pořádku. Často se s nimi setkávají pracovníci agentury. Odměny jsou špatně spočítány, pracovníci si stěžují na nepravdivě napsané nepřítomnosti v práci nebo dovolenou bez náhrady. Jako odbory „Inicjatywa Pracownicza” jsme proti zaměstnávání na dohody o pracovní činnosti. V důsledku pracujeme úplně stejně a také chceme to samé: vyšší plat , stabilní smlouvu, menší tlak a více vlivu na chod firmy.

Amazon workers united! Pracovníci Amazonu jednotní!

Čekáme na kontakt!
OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon Poland
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.